@MUNCHIESNACKSA

Hours


Monday-Thursday: 11 am - 10 pm
Friday-Saturday: 11 am - 10 pm
Sunday: 12 pm - 10 pm


   Tostitos Mazatlan

Chamoy Madness!

Milkshakes!

MANGONADAS

CEVICHE

New Item! Tostielote!