MANGONADAS

Milkshakes!

Hours


Monday-Thursday: 11 am - 10 pm
Friday-Saturday: 11 am - 10 pm
Sunday: 12 pm - 10 pm

CEVICHE


@MUNCHIESNACKSA

New Item! Tostielote!

   Tostitos Mazatlan

Chamoy Madness!