MANGONADAS

Chamoy Madness!

@MUNCHIESNACKSA

CEVICHE

New Item! Tostielote!

   Tostitos Mazatlan

Hours


Monday-Thursday: 11 am - 10 pm
Friday-Saturday: 11 am - 10 pm
Sunday: 12 pm - 10 pm

Milkshakes!